ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Κολύμβησης ‐Υδατοσφαίρισης ‐Συγχρονισμένης Κολύμβησης ‐ Καταδύσεων

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Κολύμβησης ‐Υδατοσφαίρισης ‐Συγχρονισμένης Κολύμβησης ‐ Καταδύσεων


ΑΡΘΡΟ 1o

Το σωματείο που ιδρύθηκε το 1970 με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ‐ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ‐ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ» (Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ.), με έδρα την Αθήνα, μετονομάζεται
σε «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ‐ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ‐
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ‐ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ» (Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Σ.Κ.Κ.).

Για τις διεθνείς σχέσεις, ο Σύνδεσμος μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία του σε μετάφραση με
τις λέξεις «HELLENIC SWIMMING ‐ WATER POLO ‐ SYNCHRONIZED ‐ DIVING COACHES
ASSOCIATION».

Ο Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Σ.Κ.Κ. μπορεί να ενώνεται με άλλο σωματείο για δημιουργία Συνδέσμου ή Ένωσης, να αποτελεί μέλος, με εγγραφή ή προσχώρησή του, Ενώσεων, Ομοσπονδιών κ.λ.π. Ελληνικών ή διεθνών ομοειδούς σκοπού για την επιδίωξη των κοινών τους συμφερόντων, αλλά διατηρώντας την οικονομική και διοικητική αυτοτέλειά του. Η ένωση, προσχώρηση, εγγραφή και αποχώρηση από τις παραπάνω Ενώσεις, Ομοσπονδίες κ.λ.π. γίνονται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 2o: ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Συνδέσμου είναι:
α. Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών
του.
β. Η επιστημονική και τεχνική κατάρτιση των μελών του.
γ. Η επιστημονική έρευνα.
δ. Η προαγωγή, ανάπτυξη και διάδοση των αθλημάτων της κολύμβησης, υδατοσφαίρισης και
καταδύσεων και της συγχρονισμένης κολύμβησης.

Τους σκοπούς αυτούς ο Σύνδεσμος επιδιώκει κυρίως:
α. Με την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων κ.λ.π. σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.
β. Με την έκδοση δελτίου ή περιοδικού.
γ. Με τη μελέτη των θεμάτων της αγωνιστικής κολύμβησης, της υδατοσφαίρισης, της συγχρονισμένης
κολύμβησης, των καταδύσεων.
δ. Με την ίδρυση εντευκτηρίου, βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίου, ινστιτούτου ερευνών κ.λ.π.
ε. Με την οργάνωση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδρομών.
στ. Με την επικοινωνία του Συνδέσμου με αντίστοιχες στην αλλοδαπή διεθνείς και εθνικές οργανώσεις.
ζ. Με την παρακολούθηση των Ολυμπιακών και άλλων διεθνών αγώνων.

ΑΡΘΡΟ 3o: ΜΕΛΗ ‐ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ ‐ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥ

Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να εγγραφούν τα πρόσωπα που κατέχουν άδεια άσκησης του
επαγγέλματος του προπονητή σε ένα από τα αθλήματα της κολύμβησης, της υδατοσφαίρισης, της
συγχρονισμένης κολύμβησης ή των καταδύσεων. Η πιο πάνω άδεια χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 31 και 136 παρ. 5 του ν. 2725/1999, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Η ιδιότητα του μέλους δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται.

Τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου θεωρούνται μέλη.

Αλλοδαποί προπονητές μπορούν να γίνουν μέλη του Συνδέσμου, μόνον αν ορίζεται κάτι τέτοιο στο
νόμο και με τις προϋποθέσεις που τάσσονται απʹ αυτόν.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί, με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης, να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου σε μέλη ή μη του Συνδέσμου που έχουν
προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου ή σε ένα τουλάχιστον από
τα ως άνω αθλήματα.


ΑΡΘΡΟ 4o: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

Η εγγραφή προσώπου ως μέλους στο Σύνδεσμο γίνεται με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από την
υποβολή σχετικής εγγραφής αίτησης του ενδιαφερομένου. Στην αίτηση επισυνάπτεται επικυρωμένο
αντίγραφο της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή κολύμβησης, υδατοσφαίρισης,
καταδύσεων ή συγχρονισμένης κολύμβησης,

Τα μέλη για να έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου, πρέπει να έχουν
εγγραφεί τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες, πριν από τη Γενική Συνέλευση. Διαφορετικά, αν δηλαδή έχουν
εγγραφεί μέσα στις τελευταίες 20 ημέρες, πριν από τη Γ.Σ., μπορούν απλώς να παρευρίσκονται στις Γ.Σ.
έχοντας μόνο δικαίωμα λόγου.

Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να εκδώσει την απόφασή του για παραδοχή ή απόρριψη της αίτησης που
υποβάλλεται, μέσα σε δυο μήνες το πολύ από την υποβολή αυτής. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. δεν εκδώσει
απόφαση σχετικά με την υποβαλλόμενη αίτηση, τότε θεωρείται ότι η αίτηση γίνεται δεκτή. Οι
απορριπτικές αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες.

Η απόφαση του Δ.Σ., με την οποία απορρίπτεται η αίτηση εγγραφής, μπορεί να προσβληθεί από
τον ενδιαφερόμενο να εγγραφεί, με προσφυγή του στην πρώτη Γ.Σ. που θα συνέλθει. Η προσφυγή που
πρέπει να είναι έγγραφη και να κατατίθεται στο Δ.Σ. του Συνδέσμου, υποβάλλεται δώδεκα (12) ημέρες
τουλάχιστον πριν από τη Γ.Σ., φέρεται δε υποχρεωτικά προς συζήτηση ως ίδιο θέμα Ημερησίας Διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 5o: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Πειθαρχικό Συμβούλιο, με πρόταση του Δ.Σ. ή πέντε μελών, αποφασίζει
για τη διαγραφή κάποιου μέλους.
Ως σπουδαίοι λόγοι θεωρούνται ιδιαίτερα:
α) Διαγωγή ασυμβίβαστη με το έργο της αγωγής των νέων.
β) Διαγωγή που μπορεί ανάλογα με τις περιστάσεις να θεωρηθεί σκανδαλώδης.
γ) Διαγωγή που απέχει προς τους σκοπούς του Συνδέσμου και τα συμφέροντα αυτού.


ΑΡΘΡΟ 6o: ΠΟΡΟΙ

1. Πόροι του Συνδέσμου είναι:

α) Οι συνδρομές των μελών του ή οι εκούσιες εισφορές αυτών.
β) τα δικαιώματα εγγραφής μελών.
γ) Οι έκτακτες εισφορές των μελών.
δ) Τα έσοδα από εορτές, παράβολα, πρόστιμα κ.λ.π.
ε) Οι δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα κ.λ.π. προς το Σύνδεσμο.
στ) Οι οικονομικές ενισχύσεις, επιχορηγήσεις, δωρεές προς το Σύνδεσμο από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού (ΓΓΑ), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ),
την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.) κ.λ.π.
ζ) Κάθε άλλη είσπραξη προερχόμενη από νόμιμη αιτία.
2. Οι δωρεές, οι χορηγίες και επιχορηγήσεις προς το Σύνδεσμο γίνονται πάντοτε επώνυμα.
ΑΡΘΡΟ 7o: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ‐ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
1) Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή. Το
ποσό του δικαιώματος της εγγραφής, είναι είκοσι (20) Ευρώ. Η ετήσια συνδρομή είναι τριάντα (30) Ευρώ.
2) Τα μέλη του Σωματείου είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν τα προβλεπόμενα από το παρόν
καταστατικό ποσά για το δικαίωμα εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής από την έγκριση της εισδοχής
τους ως μελών.
3) Αναπροσαρμογή των ποσών του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής καθορίζεται με
απόφαση της Γ.Σ. κάθε δύο τουλάχιστον χρόνια από την τελευταία αναπροσαρμογή.


ΑΡΘΡΟ 8o: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Τα μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις
Γ.Σ. του Συνδέσμου. Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γ.Σ., θα πρέπει να καταβάλλουν
την καθυστερημένη συνδρομή μέχρι την έναρξη της Γ.Σ.

Το μέλος που καθυστερεί τη συνδρομή του στο Σύνδεσμο για δυο χρόνια διαγράφεται από τα
Μητρώα αυτού.

Η παραπάνω διαγραφή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου, με την προϋπόθεση ότι το υπό
διαγραφή μέλος κλήθηκε με συστημένη επιστολή για να καταβάλλει τις καθυστερημένες συνδρομές του
μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών και δεν κατέβαλε αυτές.

Κάθε μέλος που διαγράφεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί να επανεγγραφεί με αίτησή του,
ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. καταβάλλοντας όμως το δικαίωμα εγγραφής και όλες τις καθυστερημένες
συνδρομές (για τις οποίες διαγράφηκε), καθώς και όσες συνδρομές θα κατέβαλλε από τη διαγραφή του
μέχρι την επανεγγραφή του.


ΑΡΘΡΟ 9o: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Κάθε μέλος του Σωματείου έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από αυτό ελεύθερα όποτε το θελήσει,
κάνοντας αυτό γνωστό εγγράφως.

Μέλη του Συνδέσμου που οπωσδήποτε εξήλθαν δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία αυτού.

Κάθε μέλος που αποχωρεί, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί να επανεγγραφεί με αίτησή του,
ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., καταβάλλοντας όμως το δικαίωμα εγγραφής και όσες συνδρομές θα
κατέβαλλε από την αποχώρησή του μέχρι την επανεγγραφή του.


ΑΡΘΡΟ 10o: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ‐ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Γ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση των μελών συγκροτείται από τα μέλη του Συνδέσμου. Η Γ.Σ. αποτελεί το
ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση αυτού που δεν υπάγεται στην
αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Η Γ.Σ., ιδιαίτερα, εκλέγει τα πρόσωπα της Διοίκησης, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου και αποφασίζει επί εφέσεων κατά αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Επίσης αποφασίζει σε δεύτερο βαθμό για την είσοδο μέλους, για την έγκριση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του απολογισμού, για την τροποποίηση του Καταστατικού και για τη διάλυση του Συνδέσμου. ΑΡΘΡΟ 11o: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ.Σ. Η Γ.Σ. έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης και έχει δικαίωμα οποτεδήποτε να παύει αυτά, εφόσον η παύση των οργάνων υπαγορεύεται από σπουδαίο λόγο π.χ. λόγω παράβασης των καθηκόντων αυτών, ανικανότητας προς τακτική διαχείριση κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 12o: ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ.

Στο τέλος του πρώτου έτους της θητείας του Δ.Σ. συγκαλείται αό το Δ.Σ. μια Τακτική Γενική
Συνέλευση σε ημερομηνία, ημέρα, ώρα και τόπο που ορίζει το Δ.Σ. με θέματα Ημερησίας Διάταξης τα εξής:
α) Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. για τη χρήση που έληξε.
β) Έγκριση των πιο πάνω απολογισμών και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Δ.Σ.
γ) Έγκριση προϋπολογισμού

Στο τέλος της διετούς θητείας του Δ.Σ. και ένα μήνα περίπου πριν από τις εκλογές συγκαλείται από το
Δ.Σ. μια Τακτική Γενική Συνέλευση σε ημερομηνία, ημέρα, ώρα και τόπο που ορίζει το Δ.Σ. με τα ακόλουθα
θέματα Ημερησίας Διάταξης:
α) Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ.
β) Έγκριση των παραπάνω απολογισμών και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
γ) Έγκριση προϋπολογισμού
δ) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των εκλογών ανάδειξης μελών Δ.Σ., Εξελεγκτικής
Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της πιο πάνω σύγκλησης της Γ.Σ. και των εκλογών το
Δ.Σ. λαμβάνει μόνο τις απολύτως αναγκαίες για το Σύνδεσμο αποφάσεις που είναι τρέχουσες και
επείγουσες.

Στις πιο πάνω Τακτικές Γ.Σ. μπορεί να αναγραφεί στην Ημερησία Διάταξη κάθε άλλο θέμα, εκτός από
εκείνα που επιφέρουν τροποποίηση του καταστατικού, διάλυση του Συνδέσμου ή μεταβολή του σκοπού
του. Για τις τρεις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν απαιτείται σύγκληση ειδικής Έκτακτης Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 13o: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ.


Η Γ.Σ. μπορεί να συγκληθεί έκτακτα από τη Διοίκηση, όταν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του
Συνδέσμου ή αν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακά εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μελών με
αίτησή τους προς το Δ.Σ. του Συνδέσμου, στην οποία αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν.

ΑΡΘΡΟ 14o: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ.Σ.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων ταμειακά εντάξει και με
δικαίωμα ψήφου μελών, με εξαίρεση α) στις εκλογές, όπου απαιτείται να λάβει ο υποψήφιος, για να
θεωρηθεί ως επιτυχών, τουλάχιστον μία ψήφο και β) τις περιπτώσεις που ορίζεται στο παρόν ή στο νόμο
αυξημένη πλειοψηφία (λ.χ. για τροποποίηση του καταστατικού, τη διάλυση του σωματείου κλπ).

Απόφαση σε θέμα που δεν έχει αναγραφεί στην πρόσκληση είναι άκυρη. Η απόφαση μπορεί να
ληφθεί και χωρίς Συνέλευση των μελών, εάν όλα τα μέλη δηλώσουν έγγραφα τη συναίνεσή τους σε
κάποια πρόταση.

ΑΡΘΡΟ 15o: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ Γ.Σ.

Της Γενικής Συνέλευσης προηγείται πρόσκληση που απευθύνεται προς τα μέλη και η οποία
υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.

Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει τον τόπο, το χρόνο, την ώρα διεξαγωγής της Γ.Σ., τα θέματα της
Ημερησίας Διάταξης που θα συζητηθούν καθώς και ορισμό ημερομηνίας τυχόν επαναληπτικών
συνεδριάσεων.

Η πρόσκληση πρέπει να αποστέλλεται ταχυδρομικά σε όλα τα μέλη είκοσι (20) τουλάχιστον
πλήρεις ημέρες πριν από τη Γ.Σ. με συστημένη επιστολή.

ΑΡΘΡΟ 16o: ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΤΙΣ Γ.Σ.

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται κατʹ αυτή το 1/3 των ταμειακά εντάξει και με δικαίωμα
ψήφου μελών του Συνδέσμου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπεται και απαιτείται από το παρόν
Καταστατικό ή το νόμο ειδική απαρτία. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στη πρώτη Γ.Σ., καλείται νέα με τα ίδια
ακριβώς θέματα μέσα σε επτά (7) ημέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίσταται κατʹ αυτή το
1/5 των ταμειακά εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μελών της. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία καλείται
νέα Γ.Σ μέσα σε επτά (7) ημέρες, που βρίσκεται σε απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό παρισταμένων
ταμειακά εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μελών, όχι όμως μικρότερο των οκτώ (8).

ΑΡΘΡΟ 17o: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ‐ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ.Σ. ‐ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Της Γενικής Συνέλευσης προΐσταται ο Πρόεδρος αυτής. Αυτός εκλέγεται μαζί με ένα Γραμματέα
από τα ταμειακά εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μέλη που παρίστανται. Οι παραπάνω εκλεγόμενοι
απαγορεύεται να είναι μέλη της Διοίκησης.

Στις συνεδριάσεις των Γ.Σ. κρατούνται σε ιδιαίτερα βιβλία πρακτικά των συζητήσεων και
αποφάσεων, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 18o: ΕΚΛΟΓΕΣ ‐ ΕΚΛΕΞΙΜΟΙ ‐ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Το δικαίωμα να εκλέγουν και το δικαίωμα να εκλέγονται για τη Διοίκηση, την Εξελεγκτική και το
Πειθαρχικό Συμβούλιο έχουν τα ταμειακά εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μέλη του Συνδέσμου. Τα πιο
πάνω δικαιώματα δεν έχουν τα μέλη που έχουν γραφεί μέσα στις είκοσι (20) τελευταίες ημέρες πριν από
τις αρχαιρεσίες (εκλογές).

Μέλος που έχει τα προσόντα για να εκλεγεί και επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή
την εξελεγκτική Επιτροπή ή το Πειθαρχικό Συμβούλιο, οφείλει να υποβάλει τριάντα (30) μέρες
τουλάχιστον πριν από τις αρχαιρεσίες σχετική έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας προς το Δ.Σ. του
Συνδέσμου.

Το Δ.Σ. εξετάζει τις αιτήσεις υποψηφιότητας και αφού βεβαιωθεί ότι οι υποψήφιοι έχουν τα
προσόντα για να εκλεγούν, τους ανακηρύσσει υποψηφίους και αναγράφει τα ονόματα αυτών σε εμφανές
μέρος των γραφείων του Συνδέσμου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες.

Από αυτούς που ανακηρύσσονται υποψήφιοι, οι εκλογείς ψηφίζουν βάζοντας μέχρι επτά (7)
σταυρούς προτίμησης στους υποψήφιους για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) σταυρούς στους υποψήφιους για την
εξελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Ψηφοδέλτια που δεν αναγράφουν ονόματα μελών που δεν ανακηρύχθηκαν υποψήφια θεωρούνται
άκυρα.

Τα ψηφοδέλτια μπορεί να είναι χειρόγραφα ή έντυπα και εγκλείονται σε ιδιαίτερους φακέλους
σφραγισμένους με τη σφραγίδα του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 19o: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ‐ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ‐ ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Οι αρχαιρεσίες γίνονται με μυστική ψηφοφορία μπροστά σε Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Η
Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τα ταμειακά εντάξει και με
δικαίωμα ψήφου μέλη του Συνδέσμου, τα οποία δεν είναι υποψήφια για μέλη του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής
επιτροπής ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία
Πρόεδρο αυτής. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης και εποπτεύει, σε τρόπο ώστε
οι αρχαιρεσίες να διενεργηθούν σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό. Ακόμη αποφαίνεται για κάθε
αμφισβήτηση που ανακύπτει ή για κάθε ένσταση που υποβάλλεται. Για όλες τις ενέργειες που κάνει η
Επιτροπή συντάσσει πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη της.

Οι υποψήφιοι εκλέγονται με το σύστημα της σχετικής πλειοψηφίας, πλην όμως, όπως
προαναφέρθηκε στο άρθρο 14 του παρόντος για να θεωρηθεί ο υποψήφιος ως επιτυχών, θα πρέπει να
λάβει τουλάχιστον μία ψήφο.

Τους επιτυχόντες ανακηρύσσει η Εφορευτική Επιτροπή. Από τους επιτυχόντες για το Δ.Σ. οι μεν
πρώτοι επτά (7) κατά σειρά επιτυχίας αποτελούν τη Διοίκηση, οι δε επόμενοι κατά σειρά τα
αναπληρωματικά μέλη αυτής. Από τους επιτυχόντες για την Εξελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό
Συμβούλιο οι μεν τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας αποτελούν την Εξ. Επιτροπή και το Π. Συμβούλιο
αντίστοιχα, οι δε επόμενοι κατά σειρά τα αναπληρωματικά μέλη των Επιτροπών αυτών.

Οι αναπληρωματικοί καταλαμβάνουν οριστικά τις θέσεις των τακτικών μελών που εξήλθαν
οπωσδήποτε πριν τη λήξη της θητείας τους.

Κάθε ταμειακά εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μέλος του Συνδέσμου, που κατοικεί εκτός του νομού
Αττικής ή βρίσκεται προσωρινά εκτός αυτού, μπορεί να ψηφίζει με επιστολή όπως ορίζεται αναλυτικά πιο
κάτω.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου αποστέλλει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργεια των
αρχαιρεσιών σε όλα τα ταμειακά εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μέλη του σχετική πρόσκληση για
προκήρυξη των αρχαιρεσιών, στην οποία αναγράφονται:
• 1) Η ημερομηνία και ο τόπος διενέργειας των αρχαιρεσιών.
• 2) Η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας.

Ειδικά στα μέλη που κατοικούν εκτός του νομού Αττικής στέλνεται επίσης:
• α) Το ενιαίο ψηφοδέλτιο που θα περιέχει κατʹ αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων.
• β) Ένας αδιαφανής φάκελος, σφραγισμένος με τη σφραγίδα του Συνδέσμου, στον οποίο θα
εσωκλείεται το ψηφοδέλτιο.
• γ) Έντυπο δελτίο συμμετοχής στη ψηφοφορία. Το δελτίο αυτό θα συμπληρώνεται από το μέλος που
πρόκειται να ψηφίσει με επιστολή αναγράφοντας σʹ αυτό επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, αρ. αστ.
ταυτότητας διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής και ημερομηνία και θα υπογράφεται.
• δ) Τα Πρακτικά της Γ.Σ. που προηγήθηκε και κατά την οποία έγινε ο απολογισμός του Δ.Σ.

Το μέλος που επιθυμεί να ψηφίσει με επιστολή, κλείνει το ψηφοδέλτιο μέσα στον αδιαφανή
φάκελο, χωρίς όμως να αναγράψει πάνω σε αυτόν το όνομα του ή άλλη ένδειξη. Το φάκελο αυτόν τον
τοποθετεί μαζί με το δελτίο συμμετοχής μέσα σε έναν άλλο φάκελο, τον οποίο στέλνει ταχυδρομικά
γράφοντας τα εξής: «ΠΡΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Σ.Κ.Κ. ‐ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
55, POST RESTANT ΑΠΕΛΛΟΥ‐10334 ΑΘΗΝΑ». (Αν αλλάξει η διεύθυνση των γραφείων του Συνδέσμου
και μεταφερθούν αυτά σε άλλη Ταχυδρομική περιοχή, θα ανακοινώνεται στα μέλη το Ταχυδρομείο της
νέας περιοχής).

Η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γ.Σ. που προηγείται των αρχαιρεσιών,
παραλαμβάνει τους φακέλους, από την Ταχυδρομική Υπηρεσία με ειδικό πρωτόκολλο την ημέρα
διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και μισή ώρα περίπου πριν την έναρξη της ψηφοφορίας. Για το σκοπό αυτό η
Εφορευτική επιτροπή εφοδιάζεται με απόσπασμα Πρακτικών της Γ.Σ. που αναφέρει την Εκλογή της.

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας ή κατά τη διάρκεια αυτής, η Εφορευτική Επιτροπή αποσφραγίζει
κατʹ αρχή τους εξωτερικούς φακέλους και στη συνέχεια ρίχνει μέσα στη κάλπη τους εσωτερικούς φακέλους
(που περιέχουν τα ψηφοδέλτια), τηρώντας τη διαδικασία ως να ήταν παρόντα τα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 20o: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)

Ο Σύνδεσμος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δυο (2) χρόνια
από τα ταμειακά εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μέλη του με μυστική ψηφοφορία.

σκηση καθηκόντων της Διοίκησης από οποιοδήποτε μέλος αυτής μετά τη λήξη της θητείας
απαγορεύεται. Κάθε δε δικαιοπραξία που επιχειρείται είναι άκυρη.

Οι ιδιότητες Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα, Ταμία και του Ειδικού Γραμματέα δεν
επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 21o: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. αφού συνέλθει μετά την εκλογή του, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γεν. Γραμματέα τον Ταμία και τον Εδικό Γραμματέα. Η πρόσκληση
σύγκλησης του Δ.Σ. για την πρώτη όπως πιο πάνω αυτού συνεδρίαση γίνεται μέσα σε επτά (7) το πολύ
ημέρες από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. που απήλθε, ο οποίος και παραδίδει το αρχείο, τα βιβλία, τη σφραγίδα, το
ταμείο και τα περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου. Προς το σκοπό αυτό συντάσσεται πρωτόκολλο
παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. που απήλθε και το Προεδρείο της
νέας διοίκησης. Επίσης ο Πρόεδρος που απήλθε γνωστοποιεί τα εκκρεμή ζητήματα και κατατοπίζει το Δ.Σ.
πάνω στα εκκρεμή θέματα του Συνδέσμου. Σε περίπτωση που αρνείται ο Πρόεδρος του απερχόμενου
Συμβουλίου να καλέσει, σύμφωνα με τα παραπάνω, το Συμβούλιο που εκλέχθηκε, η πρόσκληση γίνεται
από το πρώτο μέλος που εκλέχθηκε κατά σειρά επιτυχίας και καλείται ο Πρόεδρος που απήλθε να
παραδώσει τα πιο πάνω στη νέα διοίκηση μέσα σε οκτώ (8) ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 22o: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ‐ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής. Δεν μπορούν να είναι μέλη της Διοίκησης πρόσωπα που
συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια, μέχρι τετάρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας. Τα μέλη που
εξέρχονται μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 23o: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Δ.Σ.

τις δραστηριότητες και τη λειτουργία του Συνδέσμου και για την ακριβή και προσήκουσα εκπλήρωση των
σκοπών του Συνδέσμου, δίνοντας την κατεύθυνση στην όλη διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν το
Σύνδεσμο. Επίσης διαχειρίζεται τα κεφάλαια και την περιουσία του Συνδέσμου και μεριμνά για την
εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 24o: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ‐ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μεν κάθε 15 ημέρες, εκτάκτως δε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
του, που ενεργεί είτε αυτεπάγγελτα είτε αφού το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον τα μέλη του Δ.Σ.. Το Δ.Σ.
βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις αυτού,
θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος.

ΑΡΘΡΟ 25o: ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ.

Οι ψηφοφορίες στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι φανερές. Σε περίπτωση διαφωνίας, αναγράφεται
στα πρακτικά ποια ψήφο έδωσε ο καθένας, σε προσωπικό δε θέμα οι ψηφοφορίες είναι μυστικές.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε ισοψηφία, εάν μεν η
ψηφοφορία είναι φανερή, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος, αν δε η ψηφοφορία είναι
μυστική, αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να ληφθεί απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 26o: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ‐ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύνδεσμο στα Δικαστήρια, σε κάθε Αρχή και κάθε τρίτο, συγκαλεί δε και
διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει με το Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα
πληρωμών, φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ.και λογοδοτεί στις Γ.Σ. Τον
Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα και υποχρεώσεις αυτού ο
Αντιπρόεδρος, αυτόν δε ο αρχαιότερος κατά ηλικία Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 27o: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται των γραφείων του Σωματείου, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα
έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών, συντάσσει τα Πρακτικά του Δ.Σ., τα οποία υπογράφει με τον
Πρόεδρο και τα άλλα μέλη του Δ.Σ., τηρεί το Μητρώο των Μελών, το αρχείο και τη σφραγίδα του
Συνδέσμου και επιμελείται της αλληλογραφίας.

ΑΡΘΡΟ 28o: ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων του Συνδέσμου και πληρώνει τις δαπάνες αυτού,
μέσα στα όρια των αποφάσεων του Δ.Σ., βάσει ενταλμάτων που έχουν υπογραφεί από τον Πρόεδρο και το
Γεν. Γραμματέα. Τηρεί τα σχετικά βιβλία της διαχείρισης, για την οποία ευθύνεται προσωπικά, δίνει δε για
όλα λόγο στο Δ.Σ.

Ο Ταμίας υποβάλλει κάθε χρόνο, αφού αυτός εγκριθεί από το Δ.Σ., τον απολογισμό του Συνδέσμου
στη Συνέλευση των μελών και κατάσταση στο Δ.Σ., όταν αυτό του ζητηθεί.

Τον Ταμία, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, που ορίζει
το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 29o: ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ‐ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ο ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει το Γεν. Γραμματέα, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Οι δύο Σύμβουλοι μετέχουν κανονικά στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ως μέλη αυτού και εκτελούν τα
ειδικά καθήκοντα που τους αναθέτει αυτό.

ΑΡΘΡΟ 30o: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Διαχειριστικός έλεγχος κάθε ετήσιας χρήσης ενεργείται από Τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, που
εκλέγεται όπως παραπάνω μαζί με δυο αναπληρωματικά μέλη. Η Επιτροπή αυτή συντάσσει σχετικά με
τον έλεγχο έκθεση, που υποβάλλει στη Γ.Σ. Ως μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να
εκλεγούν πρόσωπα του Δ.Σ. ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή πρόσωπα τα οποία, με εντολή Δ.Σ.,
εκτέλεσαν πράξεις διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 31o: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ‐ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ ΜΕΛΩΝ

Συγχρόνως με την εκλογή του Δ.Σ. η Γ.Σ. εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, από τα τακτικά μέλη, που
έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τριετία, και το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, το οποίο
αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δυο (2) αναπληρωματικά.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.), που εκλέγεται για μια διετία, βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι
παρόντα δυο (2) από τα μέλη του, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία.

Οι πράξεις για τις οποίες επιβάλλονται στα μέλη πειθαρχικές ποινές είναι οι εξής:
• α) Η ηθελημένη παράβαση από το μέλος των διατάξεων του καταστατικού ή του εσωτερικού
κανονισμού.
• β) Η από πρόθεση παρεμβολή προσκομμάτων στις αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Γ.Σ., που πάρθηκαν
σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.
• γ) Απρεπής συμπεριφορά ή ανάρμοστη διαγωγή προς τα μέλη (δυσφήμηση αυτών κ.λ.π.)
• δ) Συμμετοχή σε επεισόδια κατά τη διάρκεια αγώνων σε βάρος διαιτητή ή εποπτών γραμμών
υδατοσφαίρισης, Αρχόντων αγώνων, αντιπροσώπων οργανώτριας Αρχής, της Κ.Ο.Ε., φιλάθλων
κ.λ.π.
• ε) Παράβαση ντόπινγκ
Οι παραπάνω πράξεις μπορούν να θεωρηθούν ως σπουδαίοι λόγοι για τη διαγραφή του μέλους που
τέλεσε την πράξη από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού.

Το Δ.Σ. παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο τα μέλη εκείνα που προέβησαν στις πιο πάνω
πράξεις. Οι αποφάσεις του πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες.

Οι αιτιολογημένες αποφάσεις καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο Πρακτικών, που τηρεί ένα από τα
μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, κοινοποιούνται δε στο Δ.Σ., το οποίο προβαίνει σε εκτέλεση αυτών και
μπορεί να ασκεί έφεση στη Γ.Σ. κατά των αποφάσεων του Π.Σ.

Οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές ορίζονται ανάλογα με το παράπτωμα και τις περιστάσεις
υπό τις οποίες εκτελέστηκε αυτό κατά την κρίση του πειθαρχικού Συμβουλίου, το οποίο έχει το δικαίωμα
να επιβάλει τις πιο κάτω ποινές:
• α) έγγραφη επιτίμηση
• β) χρηματική ποινή μέχρι εξήντα (60) Ευρώ
• γ) προσωρινή αποβολή ή διαγραφή του μέλους από το Σύνδεσμο, η οποία μπορεί να συνδυαστεί με
εισήγηση στην αρμόδια Αρχή για προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας άσκησης του
επαγγέλματος του προπονητή.

Το Π.Σ. έχει υποχρέωση να καλέσει έγγραφα το μέλος να απολογηθεί. Αν το μέλος που κλήθηκε
δεν προσέλθει, το Π.Σ. μπορεί να πάρει απόφαση ερήμην αυτού.

Οι αποφάσεις του Π.Σ. μπορούν να προσβληθούν στη Γ.Σ. των μελών με έφεση. Η έφεση που θα
ασκηθεί αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης μόνο στις περιπτώσεις των υπό στοιχεία γʹ ποινών.
ΑΡΘΡΟ 32o: ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ
Με τις ποινές του άρθρου 31, πλην της ποινής της διαγραφής, τιμωρείται κάθε μέλος το οποίο
συνομολογεί σύμβαση παροχής εργασίας με αθλητικό σωματείο, το οποίο καθυστερεί αποδεδειγμένα σε
άλλο μέλος μισθούς ή κάθε άλλη νόμιμη απαίτηση, που απορρέει από παροχή υπηρεσιών προπονητή. Σε
περίπτωση όμως υποτροπής, η πράξη επιφέρει την ποινή της αποβολής σύμφωνα με το άρθρο 5 του
παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 33o: ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο Σύνδεσμος έχει την ίδια σφραγίδα που φέρει κυκλικά με την επωνυμία αυτού και το έτος ίδρυσης,
εσωτερικά δε παράσταση κολυμβητικού περιεχομένου.
ΑΡΘΡΟ 34o: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Με Εσωτερικό Κανονισμό, που ψηφίζει η Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., ρυθμίζονται θέματα
που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Συνδέσμου καθώς επίσης και οι λεπτομέρειες της εφαρμογής
των διατάξεων του παρόντος.

Αποκλείεται η αλλοίωση με τον Εσωτερικό Κανονισμό της έννοιας των άρθρων του καταστατικού
και η σʹ αυτό ρύθμιση θεμάτων που υποχρεωτικά ρυθμίζονται βάσει του άρθρου 80 του Α.Κ. με το
Καταστατικό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 35o: ΑΣΑΦΕΙΕΣ ‐ ΚΕΝΑ

Σε περίπτωση ασάφειας ή κενού του παρόντος καταστατικού, αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 36o: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Γ.Σ.

Για να ληφθεί απόφαση τροποποίησης του παρόντος ή διάλυση του Συνδέσμου, απαιτείται η παρουσία
του ½ τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μελών και πλειοψηφία των ¾ των
παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 37o: ΔΙΑΛΥΣΗ ‐ ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ο Σύνδεσμος υφίσταται και διατηρεί τη νομική προσωπικότητα, εφόσον τα μέλη του είναι τουλάχιστον
δέκα (10). Αν ο Σύνδεσμος διαλυθεί, η περιουσία του περιέρχεται στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας
(Κ.Ο.Ε.) και αν αυτή δεν υπάρχει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

ΑΡΘΡΟ 38o: ΒΙΒΛΙΑ

Το Σωματείο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία:
• α) Μητρώου των Μελών. Σε αυτό γράφονται κατʹ αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός
δελτίου ταυτότητας, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, η ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής κάθε
μέλους.
• β) Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μελών.
• γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
• δ) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Τα πιο πάνω βιβλία τηρούνται από τον
Γενικό Γραμματέα.
• ε) Βιβλίο ταμείου όπου καταχωρίζονται τακτικά, κατά χρονολογική σειρά, όλες οι εισπράξεις και
πληρωμές.
• στ) Περιουσίας που εμφανίζει με λεπτομέρεια όλη την ακίνητη και κινητή περιουσία του Σωματείου.
Τα δύο τελευταία βιβλία τηρούνται από τον Ταμία.

Τα πιο πάνω βιβλία πριν από κάθε χρήση τους πρέπει να αριθμούνται και να θεωρούνται από την
προβλεπόμενη στο νόμο αρχή.

Τα γραμμάτια εισπράξεων, πριν από κάθε χρήση αυτών, αριθμούνται και θεωρούνται από την
Εξελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 39o: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Ο Σύνδεσμος μπορεί να συστήνει διάφορες επιτροπές, που αποσκοπούν στην καλύτερη και
πληρέστερη εξυπηρέτηση και επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου, όπως Τεχνικές Επιτροπές
(κολύμβησης, υδατοσφαίρισης, καταδύσεων και συγχρονισμένης κολύμβησης), Οικονομικές, Δημοσίων
Σχέσεων κ.λ.π.

Επίσης μπορεί ο Σύνδεσμος να συστήνει και Τοπικές Επιτροπές σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας ή
μείζονες περιφέρειες εκτός της έδρας του Συνδέσμου, με ίδια αυτού ευθύνη, για την ευχερέστερη
παρακολούθηση και αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων. Τα καθήκοντα, δικαιώματα, την έδρα των
Επιτροπών και την έκταση δικαιοδοσίας αυτών, καθορίζει ο Σύνδεσμος, στον οποίο και αναφέρουν οι
Επιτροπές μια φορά το μήνα τουλάχιστον τις σχετικές ενέργειές τους και τη δραστηριότητά τους.

Όλες οι παραπάνω Επιτροπές συνιστώνται με απόφαση του Δ.Σ. των μελών και κάθε μια από
αυτές αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 40o

Το παρόν καταστατικό, που περιέχει σαράντα (40) άρθρα, ύστερα από τις τροποποιήσεις που έγιναν σʹ
αυτό, εγκρίθηκε σήμερα από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου. Το καταστατικό θα ισχύσει,
όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεών του στα οικεία Βιβλία Σωματείων του
Πρωτοδικείου της Αθήνας. Η Γ.Σ. εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
και τον πληρεξούσιο δικηγόρο αυτού από κοινού ή ο καθένας χωριστά, να επιφέρουν κάθε τροποποίηση
άρθρο του καταστατικού που τυχόν θα ήταν αντίθετο με την ισχύουσα νομοθεσία και που θα υποδειχθεί
από τον αρμόδιο για την έγκριση του Καταστατικού Δικαστή του Πρωτοδικείου.

23 Οκτωβρίου 2004
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ Η Γραμματέας της Γ.Σ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΓΤΖΟΓΛΟΥ

Ακριβές αντίγραφο
ΑΘΗΝΑ 10‐06‐2005
Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ